Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden KRNWTR B.V.

Juli 2022

1. Definities

In onderstaande Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnement:
de overeenkomst tussen KRNWTR B.V. en Huurder voor het gebruik van de KRNWTR WaterTapinstallatie door Huurder alsmede iedere andere overeenkomst tussen KRNWTR B.V. en Huurder


Algemene Voorwaarden:
deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op ieder Abonnement;

Koopcontract:
de overeenkomst tussen KRNWTR B.V. en Koper voor de koop van de KRNWTR WaterTapinstallatie door Koper alsmede iedere andere overeenkomst tussen KRNWTR B.V. en Koper.


Algemene Voorwaarden:
deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op ieder Koopcontract;

Servicecontract:
de overeenkomst tussen KRNWTR B.V. en Klant voor de Service van de KRNWTR WaterTapinstallatie voor Klant alsmede iedere andere overeenkomst tussen KRNWTR B.V. en Klant.


Algemene Voorwaarden:
deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op ieder Servicecontract;

Einddatum:
de datum waarop het Abonnement/Servicecontract eindigt door opzegging door Huurder/Klant zoals uiteengezet in artikel 6.3;

KRNWTR WaterTapinstallatie:
de door KRNWTR B.V. op grond van het Abonnement/Koopcontract/Servicecontract aan Huurder/Koper/Klant ter beschikking gestelde KRNWTR WaterTapinstallatie inclusief goederen zoals beschreven in de Huurovereenkomst/Koopcontract/Servicecontract voor gebruik door Huurder/Koper/Klant in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden;

Huurder/Koper/Klant:
iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met KRNWTR B.V. een Abonnement/Koop/Servicecontract afsluit;

Onterechte Service en Installatie Claim:
heeft de betekenis daaraan toegekend in artikel 5.4;
KRNWTR B.V. :
KRNWTR B.V. Keizersgracht 433A, 1017 DJ, Amsterdam;

Service:
het oplossen door KRNWTR B.V. van een probleem voor Huurder/Klant met betrekking tot de KRNWTR WaterTapinstallatie door deze te repareren dan wel om te wisselen voor een andere KRNWTR WaterTapinstallatie in het geval van een KRNWTR WaterTapinstallatie gebrek die valt onder de garantie.

Installatie:
het installeren door een externe installateur of een KRNWTR B.V. installateur van een KRNWTR WaterTapinstallatie bij de Huurder/Koper met betrekking tot het Abonnement of Koopcontract.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Abonnement/Koopcontract/Servicecontract tussen KRNWTR B.V. en Huurder/Koper/Klant.

2.2 Afspraken tussen KRNWTR B.V. en Huurder in afwijking van, of in aanvulling op, deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk per e-mail zijn bevestigd door KRNWTR B.V.

2.3 Alle door KRNWTR B.V. genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

3. Abonnement/Servicecontract

3.1 Huurder/Klant krijgt voor de duur van het Abonnement/Servicecontract de beschikking over een KRNWTR WaterTapinstallatie.

3.2 De KRNWTR WaterTapinstallatie wordt/is geleverd met de toebehoren zoals beschreven in het Abonnement/Servicecontract/Koopcontract.

3.3 Het Abonnement en het ServiceContract geven recht op Periodieke Service (zie verder artikel 5). Hieronder wordt verstaan:
Het gratis repareren van gebreken aan de KRNWTR WaterTapinstallatie ontstaan door slijtage en normaal gebruik van de KRNWTR WaterTapinstallatie;
Het zonodig gratis omruilen van de KRNWTR WaterTapinstallatie op de locatie waar de KRNWTR TapInstallatie geleverd is.

3.4 De KRNWTR WaterTapinstallatie kan voorzien zijn van een reclame-uiting. Wanneer de reclame-uiting is beschadigd, of een reclame-uiting volledig verdwijnt van de KRNWTR WaterTapinstallatie , moet er door Huurder direct contact worden opgenomen met KRNWTR B.V. en is Huurder/Koper/Klant verantwoordelijk voor de geleden schade.

4. Voorwaarden

4.1 Huurder/Klant maakt normaal gebruik van de KRNWTR WaterTapinstallatie en zorgt voor de KRNWTR WaterTapinstallatie als een goed huisvader.

4.2 De KRNWTR WaterTapinstallatie is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door Huurder/Klant.

4.3 Huurder/Klant moet in het bezit zijn van een SEPA-bankrekeningnummer.

4.4 De KRNWTR WaterTapinstallatie, in het geval van een Abonnement, blijft te allen tijde eigendom van KRNWTR B.V.. Het is Huurder niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op de KRNWTR WaterTapinstallatie te vestigen of te verlenen.

4.5 Huurder/Koper/Klant is persoonlijk aansprakelijk voor naleving van de Algemene Voorwaarden.

4.6 Huurder/Klant is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de gegevens bekend bij KRNWTR B.V., zoals bijvoorbeeld een nieuw adres. KRNWTR B.V. is vrij om het contract te beëindigen als het nieuwe adres op een voor KRNWTR B.V. minder conveniërende locatie gelegen is.

4.7 Huurder/Klant mag aan de KRNWTR WaterTapinstallatie geen wijzigingen aanbrengen die niet zonder beschadiging van de KRNWTR WaterTapinstallatie kunnen worden verwijderd of die het functioneren of servicing bemoeilijken.

4.8 Huurder/Klant is ermee bekend dat de KRNWTR WaterTapinstallatie eigendom kan zijn van een leasemaatschappij. Wanneer de KRNWTR WaterTapinstallatie eigendom is van een leasemaatschappij, is Huurder gehouden om op eerste verzoek van de leasemaatschappij ofwel de KRNWTR WaterTapinstallatie bij de leasemaatschappij in te leveren, ofwel het toekomstig huurtarief bevrijdend aan de leasemaatschappij te betalen.

5. Service/Installatie

5.1 KRNWTR B.V. streeft er naar een KRNWTR WaterTapinstallatie te servicen (in geval er een Servicecontract is) binnen een week nadat door Huurder/Klant contact is opgenomen met KRNWTR B.V. via e-mail. Service/Installatie gebeurt op afspraak met Huurder/Klant.

5.2 Indien de streeftijd niet wordt gehaald, kan er door Huurder/Klant geen aanspraak worden gemaakt op enige compensatie of vergoeding.

5.3 Service vindt alleen plaats in geval van een defect van de KRNWTR WaterTapinstallatie en alleen op leveradres van de Huurder/Klant.

5.4 Wanneer Huurder/Koper/Klant ten onrechte verzoekt om Service of Installatie (een ‘Onterechte Claim’), heeft KRNWTR B.V. het recht EUR 250,- voorrijkosten in rekening te brengen. Wanneer Huurder/Koper/Klant niet aanwezig is of de benodigde voorbereidingen zijn niet gereed op de afgesproken tijd, wordt dit ook beschouwd als een Onterechte Claim.

6. Looptijd Abonnement/Servicecontract en Opzegging

6.1 Het Abonnement/Servicecontract wordt afgesloten voor een periode van vijf jaar, tenzij anders afgesproken (de “Looptijd”). Na afloop van deze termijn wordt het Abonnement stilzwijgend verlengd steeds voor een periode van één maand.

6.2 De kosten van het Abonnement/Servicecontract voor de eerste maand worden pro rata het in de betreffende maand resterende aantal dagen berekend aan de hand van het maandtarief.

6.3 De opzegtermijn van het Abonnement/Servicecontract bedraagt één maand en is niet opzegbaar gedurende de Looptijd. Vanaf de dag dat de schriftelijke opzegging van het Abonnement/Servicecontract door Huurder/Klant via e-mail is ontvangen door KRNWTR B.V. loopt het Abonnement nog één maand door zodat het Abonnement eindigt één maand na de dag waarop de opzegging door KRNWTR B.V. is ontvangen (de ‘Einddatum’).

6.4 Huurder/Klant heeft na opzegging tot de Einddatum recht op het gebruik van de KRNWTR WaterTapinstallatie en de plicht om de kosten van het Abonnement/Servicecontract te voldoen.

6.5 De KRNWTR WaterTapinstallatie dienen door Huurder uiterlijk op de Einddatum bij KRNWTR B.V. te worden ingeleverd.

6.6 Wanneer de KRNWTR WaterTapinstallatie door Huurder/Klant vóór de Einddatum wordt ingeleverd/beeindigd, eindigen daarmee alle rechten van Huurder/Klant op grond van het Abonnement onverminderd de verplichting van Huurder om de volledige abonnementskosten en overige kosten tot de Einddatum te voldoen.

6.7 Voordat de KRNWTR WaterTapinstallatie is ingeleverd bij KRNWTR B.V. kan Huurder te allen tijde de opzegging ongedaan maken en het Abonnement weer activeren door middel van een e-mail aan KRNWTR B.V.

6.8 Wanneer de KRNWTR WaterTapinstallatie niet uiterlijk op de Einddatum door Huurder is overgedragen aan KRNWTR B.V., is Huurder een boete verschuldigd van EUR 25,- per dag totdat de KRNWTR WaterTapinstallatie alsnog is overgedragen aan KRNWTR B.V. of het Abonnement weer is geactiveerd, dit met een maximum van zeven dagen.

6.9 Als de KRNWTR WaterTapinstallatie niet binnen zeven dagen na de Einddatum is overgedragen aan KRNWTR B.V. of KRNWTR B.V. in goed in staat heeft gesteld de KRNWTR WaterTapinstallatie op te halen en het Abonnement niet opnieuw is geactiveerd, zal KRNWTR B.V. aangifte doen van diefstal door Huurder. Tevens is Huurder in dat geval gehouden de door KRNWTR B.V. geleden schade te vergoeden onverminderd het recht van KRNWTR B.V. om volledige vergoeding te vragen van de door haar geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het bedrag van de vastgestelde schadevergoeding bovenop de normaal geldende Abonnementsprijs.

7. Diefstal of vermissing

7.1 In geval van vermissing of diefstal van de KRNWTR WaterTapinstallatie is Huurder hiervoor verantwoordelijk en verplicht om dit binnen een dag te melden aan KRNWTR B.V. en samen met een medewerker van KRNWTR B.V. aangifte te doen. Huurder is in dat geval een eigen risico verschuldigd van minimaal € 2750 en maximaal de dan geldende verkoopprijs plus installatie kosten per KRNWTR WaterTapinstallatie. Huurder ontvangt van KRNWTR B.V. een vervangende KRNWTR WaterTapinstallatie nadat de aangifte is afgerond.

8. Schade

8.1 Schade aan de KRNWTR WaterTapinstallatie wordt door Huurder binnen 24 uur gemeld aan KRNWTR B.V.

8.2 Indien sprake is van schade en slijtage van de KRNWTR WaterTapinstallatie anders dan is te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van KRNWTR B.V., behoudt KRNWTR B.V. zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op Huurder.

8.3 Indien sprake is van schade die is veroorzaakt door (mede)schuld van een derde partij is Huurder verplicht om de contactgegevens van deze derde partij en een door beide partijen voor akkoord ondertekende situatieschets aan te leveren bij KRNWTR B.V.. Wanneer er geen contactgegevens van de derde partij worden overlegd zal de schade in rekening worden gebracht bij Huurder.

9. Betalingen

9.1 Huurder/Klant is verplicht om bij het afsluiten van een Abonnement/Servicecontract tevens een machtiging tot automatische incasso van de maandelijkse abonnements/servicekosten en andere verschuldigde kosten af te laten schrijven van het opgegeven rekeningnummer. In de gevallen waarbij hiervan wordt afgeweken door KRNWTR bijvoorbeeld in het geval van koop dan is er een betalingstermijn van 14 dagen vanaf verzending van de betreffende factuur.

9.2 Bij extra in rekening gebrachte kosten zoals het eigen risico en toeslagen, heeft KRNWTR B.V. het recht eerst betaling daarvan te verlangen alvorens aan Huurder/Klant een nieuwe KRNWTR WaterTapinstallatie te leveren. Wanneer Huurder aangeeft in staat te zijn het openstaande bedrag te voldoen en dit blijkt niet het geval te zijn, is sprake van een Onterechte Claim en kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

9.3 Wanneer de abonnements/service- of overige kosten niet kunnen worden afgeschreven of onterecht worden gestorneerd, is Huurder/Klant van rechtswege in verzuim. Huurder/Klant ontvangt dan een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen te voldoen. Indien het verschuldigde niet binnen de termijn van veertien dagen is voldaan, kan KRNWTR B.V. een incassobureau inschakelen. Alle extra administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van Huurder/Klant.

10. Inleveren oude KRNWTR WaterTapinstallatie

10.1 Het is mogelijk voor Huurder om bij aanvang van het Abonnement zijn oude watertapinstallatie in te leveren tegen een vergoeding in de vorm van korting op het Abonnement.

10.2 De korting wordt per watertapinstallatie vastgesteld en moet door zowel Huurder als KRNWTR B.V. goedgekeurd worden. Worden Huurder en KRNWTR B.V. het niet eens over de hoogte van de vergoeding, dan wordt de oude watertapinstallatie niet ingenomen door KRNWTR B.V.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien KRNWTR B.V. aansprakelijk wordt gesteld of mocht zijn, dan is deze mogelijke aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2 Indien KRNWTR B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van KRNWTR B.V. beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.3 De aansprakelijkheid van KRNWTR B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van verzekeraar.

11.4 KRNWTR B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade

11.5 KRNWTR B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.6 Als Huurder/Koper/Klant een KRNWTR WaterTapinstallatie in gebruik neemt/heeft, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneert en geen gebreken vertoont.

11.7 Bij twijfel door Huurder/Koper/Klant aan de veiligheid van de KRNWTR WaterTapinstallatie dient direct contact te worden opgenomen met KRNWTR B.V.

11.8 Het gebruik van de KRNWTR WaterTapinstallatie door Huurder/Koper/Klant is voor eigen risico van Huurder/Koper/Klant.

11.9 KRNWTR B.V. is niet aansprakelijk voor enige door Huurder/Koper/Klant geleden directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de KRNWTR WaterTapinstallatie inclusief maar niet gelimiteerd tot waterschade door wat voor reden dan ook, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van KRNWTR B.V.

11.9.1 Huurder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken en/of beschadigingen aan de KRNWTR WaterTapinstallatie.

11.9.2 KRNWTR B.V. is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade door de door haar ingeschakelde derde(n).

12. Wijziging

12.1 KRNWTR B.V. behoudt zich het recht voor om de kosten van een Abonnement/Servicecontract te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal twee maanden vóór de ingangsdatum per e-mail bekend gemaakt aan Huurder/Klant.

12.2 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden minimaal één maand voor de ingangsdatum bekend gemaakt door middel van een mededeling op de website www.KRNWTR.nl en de laatste versie van de Algemene Voorwaarden is te lezen op de website www.KRNWTR.nl

12.3 KRNWTR B.V. heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op Huurder/Koper/Klant uit welken hoofde ook, over te dragen aan derden.

12.4. Huurder/Klant kan het Abonnement kosteloos wijzigen naar een duurder Abonnement en KRNWTR B.V. zal op afspraak zorg dragen voor het omwisselen van de KRNWTR WaterTapinstallatie naar een KRNWTR WaterTapinstallatie die past bij het nieuwe Abonnement.

13. Niet nakomen verplichtingen

13.1 KRNWTR B.V. heeft het recht het Abonnement/Servicecontract met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan huurder/Klant, indien:


Huurder/Klant in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het Abonnement/Servicecontract;
Huurder/Klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
Het faillissement van Huurder/Klant wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
Huurder/Klant onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;
Ten laste van Huurder/Klant beslag wordt gelegd op de KRNWTR WaterTapinstallatie of op andere goederen van Huurder/Klant en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit het Abonnement/Servicecontract nadelig beïnvloedt;
Huurder/Klant naar het oordeel van KRNWTR B.V. misbruik maakt van de door KRNWTR B.V. geboden service;
Huurder/Klant opzettelijk onjuiste informatie verschaft of heeft verschaft aan KRNWTR B.V. , dan wel Huurder/Klant anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit het Abonnement/Servicecontract na te kunnen komen.

13.2 Huurder/Klant heeft het recht het Abonnement/Servicecontract per direct te beëindigen indien KRNWTR B.V. haar verplichtingen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.

14. Privacy

14.1 KRNWTR B.V. vindt het belangrijk om persoonsgegevens goed te beschermen. Voor vragen of opmerkingen hierover kun je contact opnemen via info@krnwtr.nl

15. Toepasselijk Recht. Geschillen

15.1 Op het Abonnement/Koopcontract/Servicecontract en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met het Abonnement/Koopcontract/Servicecontract zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.